O projekcie

Adresaci projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.
W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.


Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu
i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele szczegółowe projektu

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy
e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES WSPARCIA

  1. Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 2000 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez :
  1. Wsparcie zostanie udzielone 1000 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez ich udział:
    • w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (950 osób)
    • Wsparcie zostanie udzielone 200 nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:

Pobierz pliki w pdf:

Prezentacja EZWP

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Korzyści dla szkół

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Turnieje zawodowe:

Regulamin technik organizacji reklamy

Regulamin technik hotelarstwa

Regulamin technik informatyk

 

Projekt EZWP – prezentacja uczniowskich projektów 

09 czerwca 2014r. odbyło się szkolne podsumowanie realizacji projektu Edukacja zawodowa w praktyce. Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawili dzisiaj efekty swej pracy.

Technicy informatycy zaprezentowali stworzone przez siebie strony www, technicy hotelarstwa dokonali  prezentacji oferty hoteli, technicy ekonomiści i technicy organizacji reklamy zakładali własne firmy.

W projekcie uczestniczyło 40 najlepszych uczniów klas pierwszych (Ia, Ib ,Ic) Technikum nr 2.Nad realizacją projektu w szkole czuwali koordynatorzy i nauczyciele wspomagający: Mariola Kowalska, Iwona Dębińska, Halina Stradowska, Beata Trojanowska i Zbigniew Stradowski.

W ramach zawartego porozumienia nauczyciele i uczniowie Technikum nr 2 w ZSE wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej, wyjazdowych dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktykach zawodowych
i płatnym stażu. Przed nami ostatni etap projektu – ewaluacja.

W ramach projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną , nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy.

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 

EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE 

OPIS PODSUMOWANIA PROJEKTU SZKOLNEGO "MÓJ ZAWÓD - ZAWODEM KLUCZOWYM DLA REGIONU" W TECHNIKUM NR2 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. M. KOPERNIKA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

 

  1. Termin prezentacji: 9.06.2014r.
  2.  Lista zaproszonych gości:

- dyrektor szkoły: Jolanta Nowicka

- wicedyrektor: Jolanta Michnowska

- wychowawcy klas: Ia – Jacek Wojdat, Ib – Joanna Romanowska, Ic – Mariola Kowalska

- osoby zaangażowane w realizację projektu i projektów uczniowskich

- uczniowie klas: Ia, Ib, Ic

 

  1. Podsumowanie realizacji projektu w Technikum nr2.

09 czerwca 2014r. odbyło się podsumowanie realizacji projektu Edukacja zawodowa w praktyce w Technikum nr2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej .Umowa o naszym udziale w projekcie podpisana została w dniu 30 września 2013 r. Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od  1.07.2013r. do 30.06.2015r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu  Technologii Sp. z o.o. ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu byłorozwinięcie  wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół  zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do  wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i  innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u  nauczycieli przedmiotów zawodowych.W projekcie uczestniczyła 40 najlepszych uczniów klas pierwszych (Ia, Ib ,Ic).Nad realizacją projektu
w szkole czuwali koordynatorzy i nauczyciele wspomagający: Mariola Kowalska, Iwona Dębińska, Halina Stradowska, Beata Trojanowska i Zbigniew Stradowski.

W ramach zawartego porozumienia nauczyciele i uczniowie Technikum nr 2 w ZSE wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej, wyjazdowych dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktykach zawodowych
i płatnym stażu. W dniach 29-30 oraz 30-31 stycznia 2014 r. 40 uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w warsztatach doradztwa edukacyjno – zawodowego w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Uczniowie uczestniczyli w dwudniowych 12-godzinnych warsztatach, na których  poznawali swoje własne mocne i słabe strony, planowali ścieżkę kariery zawodowej, dowiedzieli się jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna, a także jak poprawnie napisać CV oraz list motywacyjny. W ferie zimowe 2014r. grupa 19 uczniów odbyła praktyki zawodowe w sektorze MŚP w  ramach projektu. Nasi uczniowie zdobywali pierwsze doświadczenie zawodowe w 6 firmach: BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach, Busiek Mariusz CREATION POINT, Grupa GT Kielce, Biuro Rachunkowe Wielogórska-Serek s.c., Biuro Prawno-Podatkowe Krzysztof Dąbrowski i Agencja Reklamy AK GROUP Kaczmarzyk Albert w Skarżysku-Kamiennej. W II semestrze odbyła się realizacja projektów szkolnych opracowanych przez nauczycieli „Mój zawód –zawodem kluczowym dla regionu” w ramach 4 zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy i technik informatyk. Po feriach odbyły się zajęcia stacjonarne i e-learningowe dla uczniów biorących udział projekcie. Przyszli hotelarze zgłębiali tajniki funkcjonowania hoteli, informatycy projektowali strony www, technicy ekonomiści i technicy organizacji reklamy uczyli się zakładać i prowadzić własne firmy. W  wakacje 2014r. uczennica Anna Ostrowska z klasy Ib odbędzie  płatny staż w wybranej przez siebie firmie. Należy podkreślić, iż w ramach projektu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy znajdujący się w sali 57.

  1. Prezentacja zawodowa w obrębie poziomu klas uczestniczących w realizacji projektu.

Technik ekonomista zawodem kluczowym dla regionu” –klasa Ib

„Technik informatyk zawodem kluczowym dla regionu” – klasa Ia

„Technik hotelarstwa zawodem kluczowym dla regionu” –klasa Ib

 „Technik organizacji  zawodem kluczowym dla regionu” –klasa Ic

 

Technicy ekonomiści przygotowali projekty dotyczące zakładania własnych firm i prowadzenia  działalności gospodarczej. Grupa 1 założyła firmę „My fashion place” sp. z o.o. zajmującą się sprowadzaniem markowych ubrań zza granicy i ich sprzedażą w Polsce, grupa 2 założyła firmę „AutoSell” sp. jawna, zajmującą się sprowadzaniem samochodów i części samochodowych oraz ich sprzedażą, a grupa 3 – „Biuro rachunkowe z pomysłem” sp. z o.o.

Technicy informatycy przygotowali projekty dotyczące na opracowania i prezentacji stron internetowych. Zadania zawodowe zostały wykonane przez uczniów zgodnie z założeniami. W ramach projektu uczniowie zrealizowali zadania zawodowe polegające na opracowaniu trzech stron WWW: „Gospodarstwo agroturystyczne – oferta dla wczasowiczów”, „Hotel – oferta dla gości”, „Sklep ze sprzętem i akcesoriami komputerowymi – oferta dla klientów”.

Technicy hotelarstwa przygotowali prezentacje na tematy wybranych hoteli.

W ramach projektu szkolnego „Technik hotelarstwa – zawodem kluczowym dla regionu” uczniowie realizowali zadanie zawodowe „Hotele blisko Ciebie - zapoznanie z lokalizacją
i ofertą hoteli  znajdujących się w najbliższej okolicy".  W ramach opracowanej prezentacji uczniowie  przedstawili:

-        nazwę i lokalizację hotelu,

-        historię jego powstania,

-        ofertę hotelu.

 

Technicy organizacji reklamy przygotowali projekty zespołowe dotyczące zakładania własnej agencji reklamowej. W ramach projektu szkolnego „Technik organizacji reklamy – zawodem kluczowym dla regionu” uczniowie przygotowali prezentacje obejmujące:

-        informacja o zawodzie technik organizacji reklamy,

-        analizę predyspozycji osobowych i psychologicznych do pracy w reklamie,

-        wywiad z przedstawicielem wybranego zawodu tj właścicielem agencji reklamowej,

-        analizę lokalnego rynku branży reklamowej,

-        opracowanie ścieżki kariery zawodowej dla zawodu technik organizacji reklamy,

-        zakładanie własnej agencji reklamowej – krok po kroku,

-        możliwości dofinansowania związanego z zakładaniem własnego biznesu.

 

W trakcie realizacji zadań projektowych kształtowane były następujące umiejętności:

-        kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji

-         gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji,

-        doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów,

-        rozwijanie własnych zainteresowań,

-        samokształcenie,

-         wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy,

-        kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania

         niepowodzeń i ich właściwej interpretacji.

 

Uczniowie realizujący projekty zespołowe w ciekawy sposób poszerzyli swoje wiadomości, poznali możliwości korelacji midzyprzedmiotowej. Pracowali w grupie przez co nauczyli się współpracy w zespole, podejmowania decyzji i współodpowiedzialności za nie. Prezentacja końcowa umożliwiła im odczucie ważnej roli technika w dzisiejszej  gospodarce. Młodzież poznała ścieżkę kariery zawodowej i możliwości zatrudnienia w swoim zawodzie.

Projekt umożliwił udział młodzieży w ciekawym przedsięwzięciu zawodowym. Praca metodą projektu pozwoliła na rozwój u uczniów aktywności, samodzielności, kreatywności
i przedsiębiorczości. Uczniowie mieli okazje zdobywać wiedzę, uczyli się jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania zadań zawodowych. Mieli okazje rozwiązywać problemy, pokonywać trudności. Uczyli się poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania. Wyniki ewaluacji jednoznacznie wskazują na potrzebę realizacji tego typu projektów.