Szkoła kluczowych kompetencji


Projekt
SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI.

Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej


realizowany przez:Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu i Partnerów:

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku
Wyższą Szkołę Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu
Wyższą Szkołę Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:
- lubelskiego
- podlaskiego
- mazowieckiego
- podkarpackiego
- świętokrzyskiego.

W ramach projektu:

1.

   Zostanie utworzony portal edukacyjny "kluczowE-kompetencje" na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami      prowadzącymi, nauczycielami, partnerami projektu.


2.

   Zrealizowane zostaną programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:o przedmiotów matematyczno-     przyrodniczych, o technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), o języków obcych, o przedsiębiorczości,


3.

   W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:

 

        - Wakacyjne Obozy Naukowe,- Koła Naukowe,

 

        - Studium Kompetentnych Liderów,

 

        - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;

 

        - Konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach;


4.

   Dla nauczycieli zorganizowane zostaną:

 

       -warsztaty dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych;

 

       -kwartalne seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych w szkołach programów - "Platforma kompetencji";

 

       -obserwacja i analiza wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;


5.

   Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół

 

        zorganizowane zostaną:

 

       -seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych oraz służące diagnozie sytuacji lokalnej

 

         i regionalnej;

 

      -seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

Rezultatami Projektu będzie:

1.

    nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych,


2.

    opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach,


3.

    upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych,


4.

    opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych,


5.

    opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli,


6.

    upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego;


7.

    upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych,


8.

    film edukacyjny prezentujący sposoby kształtowania kompetencji kluczowych;

 

WAKACYJNE OBOZY NAUKOWE – PORONIN 2009

 

Wakacje 2009 były szczególnym okresem dla 20 uczniów z naszej  szkoły (10 uczniów z klasy  o profilu technik informatyk oraz 10 uczniów z klasy o profilu technik ekonomista). Uczniowie Ci w miesiącu sierpniu brali udział w tygodniowych Wakacyjnych Obozach Naukowych w Poroninie, których głównym założeniem było połączenie wypoczynku w pięknych górskich miejscowościach z poszerzaniem wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole oraz praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Obozy zorganizowane zostały jako dwa bloki tematyczne: przedsiębiorczość i technologia informacyjna.

Podczas zajęć z technologii informacyjnej Uczestnicy mieli okazję poszerzy wiadomości oraz udoskonalić umiejętności z zakresu praktycznej obsługi programów komputerowych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Zajęcia z przedsiębiorczości koncentrowały się głównie na pomaganiu młodym uczestnikom obozów w odkrywaniu i rozwijaniu inicjatywności oraz kreatywności. Po uzyskaniu teoretycznych informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz zapoznaniu się z ofertą gospodarczą regionu mieli oni wybrać najbardziej interesującą ich branżę oraz spróbować założyć własną działalność gospodarczą. Pod koniec zajęć młodzież przygotowała krótką prezentację o założonej przez siebie działalności gospodarczej a następnie przedstawiła ją pozostałym uczestnikom.

Ponadto uczestnicy Obozów korzystali z szeregu dodatkowych atrakcji urozmaicających zajęcia dydaktyczne. Były to przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia sportowe - od pieszych wędrówek po okolicznych górach, wyjazdy do Aquaparku i wyjazd na baseny termalne do Słowacji.

            Oprócz tego młodzież uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych połączonych z poznawaniem miejscowej kultury, architektury oraz regionalnego środowiska gospodarczego. Wszyscy uczniowie uczestniczący w obozach otrzymali dyplomy potwierdzające zdobyte umiejętności, a także drobne upominki.

 

 

 


NOWY ROK SZKOLNY 2009/2010 REALIZACJA PROJEKTU

 

            Od 1 września 2009 roku w murach naszej szkoły rozpoczęto realizację Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej".

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu wraz z Partnerem Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą
w Sandomierzu. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w szczególności o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

W ramach projektu:

Realizowane są opracowane przez czterech nauczycieli naszej szkoły  autorskie programy rozwijania umiejętności uczniów uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:

 

 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasa Ia Technikum w zawodzie technik informatyk, autorski program nauczania z matematyki opracowany przez mgr Iwonę Jante;

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)- klasa IIa Technikum w zawodzie technik informatyk, autorski program nauczania z Technologii informacyjnej opracowany przez mgr inż. Katarzynę Pisarek;

 

 języków obcych – klasa Id Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, autorski program nauczania z języka niemieckiego opracowany przez mgr Joannę Romanowską;

 

• przedsiębiorczości i inicjatywności – klasa IIc Technikum w zawodzie technik ekonomista, autorski program nauczania z podstaw przedsiębiorczości opracowany przez mgr Iwonę Dębińską.

 

Młodzieżbędzie sięuczyćzgodnie z obowiązującym program nauczania, ale realizowany on będzie nowoczesnymi metodami. Uczniowie z klas objętych projektem otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne takie jak: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, zeszyty, przybory szkolne, kalkulatory, Pendrive.

Uczniowie z tych klas będą mieli możliwość wzięcia udziału w Kołach Naukowych oraz otrzymająmożliwośćbezpłatnego udziału w Studium Kompetentnych Liderów
i Przedsiębiorstwie Symulacyjnym.

Na początku roku szkolnego uczniowie wypełniali specjalny test, na podstawie którego dowiedzieliśmy się, jakąkompetencjędany uczeńpowinien rozwijać, bo ten projekt to duża szansa na poszerzenie wiedzy.

  

Informacje o poszczególnych kompetencjach.

 

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej
i zatrudnienia.

 

1. Porozumiewanie się w językach obcych:

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym - na zdolności
do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie
i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być żny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

 

2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:

a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne
 i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań
i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

 

3. Kompetencje informatyczne

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

 

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność
do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Koła naukowe  2009/2010

27 listopada 2009 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz pierwszy w zjeździe Kół Naukowych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu, która jest partnerem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w realizacji projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Młodzież przywitał dr Wiesław Warzecha koordynator regionalny projektu oraz kadra wykładowa kompetencji z zakresu: matematyki, przedsiębiorczości, języków obcych  i technologii informacyjnej. W ramach kół naukowych w zajęciach brało udział 40 uczniów z naszej szkoły (po 10-ciu z każdej kompetencji). W zajęciach nasi uczniowie uczestniczyli wspólnie z rówieśnikami z Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, oprócz nauki zwiedzali oni uczelnię, jak również mieli zagwarantowany ciepły posiłek.

Kolejny zjazd Kół Naukowych miał miejsce 16.03.2010 roku i przebiegał podobnie jak  poprzedni, z tym, że kompetencja języków obcych miała zajęcia na rynku
w Sandomierzu. Koła naukowe w murach WSHP mają odbywać się dwa razy do roku i trwać do końca 2012 r.

 

 

Mobilny Instytut Kompetencji

 

Od 2010 w szkole prowadzone były zajęcia uzupełniające, rozszerzające wiedzę
i umiejętności uczniów, określone w opisie kompetencji kluczowych a nie uwzględnione
w autorskich programach nauczania, w ramach Mobilnego Instytutu Kompetencji.

Tematyka tych zajęć jest zgodna z ustalonym programem i dotyczy rozwijania MKKE („Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia”),
 a więc wszystkich aktywności w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

W1. rozumienie terminów i pojęć matematycznych,
W2. dobrze opanowana umiejętność liczenia,
W3. znajomość miar i struktur, 
W4. znajomość głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej,
W5. świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.

Umiejętności:

U1. stosować główne zasady i procesy matematyczne w codziennych sytuacjach prywatnych
i zawodowych (rozumować w sposób matematyczny),
U2. śledzić i oceniać ciągi argumentów (rozumieć dowód matematyczny),
U3. przekazywać komunikaty stosując język matematyczny,
U4. korzystać z tekstu matematycznego.

Postawy:

P1. przejawiać szacunek dla prawdy,
P2. dążyć do szukania przyczyn,
P3. oceniać zasadność wnioskowań i działań.

 

W ramach MIK w naszej szkole zostało przeprowadzonych łącznie 35 godzin zajęć.

 

- matematyka – 5 godz.

1) Zabawa rachunkami – ciekawe sposoby wykonywania skomplikowanych obliczeń.

2) Korzystanie z tekstu matematycznego jako forma uczenia się.

3) Samodzielne poznawanie nowych pojęć.

4) Język matematyki w ujęciu formalnym – matematyzacja pojęć i symulacji.

5) Czy to prawda, że matematyka jest wszechstronna?

 

- język niemiecki – 10 godz.

1) Ich singe dir ein Lied. Liebeseklaerungen In dutschen Liedertexten.

2) Ich moechte doch mehr ueber Deutschland erfahren. Landeskunde.

3) Wir schreiben legale Spickzettel, also was bereitet uns die groessten Probleme?

 

- technologia informacyjna – 10 godz.

1) System poczty elektronicznej  GMail. Terminarz osobisty oraz do pracy w grupie Gogle Calendar.

2) Pakiet biurowy Gogle Documents. Usługi oferowane przez Gogle: książki, scholar, grupy dyskusyjne, tłumacz.

3) Tworzenie blogów z Bloggerem.

4) Praca z kreatorem stron WWW. 

 

- przedsiębiorczość – 10 godz.

1) Rynek kapitałowy – instrumenty i instytucje.

2) Zysk a ryzyko – w co zainwestować.

3) Wybór kredytodawcy – dokumenty kredytowe.

4) Państwo jako podmiot gospodarki rynkowej – niestandardowe instrumenty stosowane
w polityce pieniężnej.

5) Podejmowanie działalności gospodarczej w UE.

6) Polecenie przelewu, weksel, faktura … - wypełnianie nie musi być trudne. 

ROK SZKOLNY 2010/2011

Koła Naukowe 

21 września 2010 roku już po raz trzeci uczniowie wyjechali do Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, aby doskonalić swe umiejętności poprzez udział w zajęciach kół naukowych w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji .

W ramach zajęć zaplanowano wyjścia poza mury uczelni. I tak prace poszczególnych kompetencji odbywały się:

 

Matematycy  wraz z prowadzącym i opiekunami wyruszyli na sandomierski Rynek. Miał to być spacer połączony z kilkoma zadaniami do wykonania. Uczniowie:

i wszystko to za pomocą dwóch kijów i metra stolarskiego.

 

 

Granty dla szkół

 

            Nasza szkoła przystąpiła w I terminie do konkursu „Granty dla szkół" realizowanego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej,  zadanie 7 „Opracowanie i realizacja przedsięwzięć egzemplifikujących nabycie kompetencji kluczowych oraz pozwalających je doskonalić
i wykorzystać".

 

W dniu 17 listopada 2010 r. zakończono prace komisji konkursowej w ramach konkursu „Granty dla szkół". Zwycięzcą w naszej szkole okazał się projekt
z przedsiębiorczości autorstwa mgr Iwony Dębińskiej pt. „Rozwój przemysłu
i przedsiębiorczości na terenie Skarżyska Kamiennej".

 

Projekt ten będzie realizowany od 1 marca 2011 do 31 grudnia 2011 w klasie IIIc technikum – technik ekonomista.  Projekt zakłada realizację następujących działań:

- Zadanie 1.  Zebranie i selekcja informacji na temat rozwoju przedsiębiorstw na terenie Skarżyska-Kamiennej.

- Zadanie 2. Zgromadzenie i wybór zdjęć oraz innych materiałów źródłowych.

- Zadanie 3. Obróbka zdjęć i wybranych materiałów źródłowych.

- Zadanie 4. Prace redakcyjne - opisy, informacje itp..

- Zadanie 5. Korekta prac.

- Zadanie 6. Prace reporterskie i fotoreporterskie na temat przedsiębiorstw działających
w chwili obecnej.

- Zadanie 7. Korekta językowa artykułów.

- Zadanie 8. Prace edytorskie i fotoedytorskie.

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

W ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział we współzawodnictwie z 9-cioma innymi szkołami województwa świętokrzyskiego uczestnicząc w grze komputerowej „Przedsiębiorstwo Symulacyjne”.

W terminie 31.01 - 03.02 2011r. 10 uczniów  klas IIIc, IIIa, IIa i IId, wraz z opiekunem uczestniczyło   w zajęciach z Przedsiębiorstwa Symulacyjnego, które odbyły się w Ośrodku Wczasowym „Łucznik” w Sielpi Wielkiej.

Uczniowie przez kolejne 3 dni podejmowali kluczowe decyzje gospodarcze dotyczące utworzenia, działania (m.in. zakupów surowców i sprzedaży wyrobów gotowych, produkcji telefonów komórkowych, magazynowania, zatrudnienia, szkolenia, wynagradzania i zwalniania pracowników, rozwoju, marketingu, reklamy, innowacji, transportu, zarządzania, w tym finansowego, oceny wyników ekonomiczno-finansowych) firmy, którą kierują.

W godzinach popołudniowych młodzież brała udział w różnych zajęciach rekreacyjno-sportowych/bilard, oglądanie filmów, spacery, wycieczki plenerowe a wieczorem ognisko i dyskoteka. W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili Muzeum Zagłębia Staropolskiego z największym w Europie kołem wodnym o średnicy 9 m.

W czwartek, w godzinach popołudniowych w dobrych nastrojach młodzież wróciła do Skarżyska.

Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” jest finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, bezpośrednim koordynatorem dla szkół województwa świętokrzyskiego natomiast Wyższa Szkoła Humanistyczno- Przyrodnicza w Sandomierzu. Celem tego wielopłaszczyznowego projektu jest modernizacja treści i metod kształcenia w zakresie kluczowych kompetencji, a więc podstawowych, praktycznych umiejętności wynikających z rzeczywistych potrzeb środowiska uczniów. Służy on  wyrównywaniu szans edukacyjnych i stanowi odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest jedyną placówką oświatową powiatu skarżyskiego, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie. Nie stało się to oczywiście ot tak, mimochodem – projekt znakomicie napisany przez nauczycieli naszej szkoły spełnił wszystkie kryteria rekrutacji umożliwiając nam udział w programie.

Projekt SKK jest projektem wielopłaszczyznowym, zakłada kształcenie długotrwałe i kompleksowe.  Przewidziana  na cztery lata realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2009r. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie czterech klas  realizujących po jednej z czterech wybranych do programu kompetencji kluczowych, wśród których znalazły się: znajomość języków obcych, matematyka, przedsiębiorczość oraz technologia informacyjna.

Uczniowie każdej z czterech klas realizują odpowiednio: na zajęciach z matematyki, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnej i języka niemieckiego autorskie programy nauczania, które nauczyciele biorący udział w projekcie opracowali ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy. Wszystkie programy zakładają innowacyjność stosowanych metod nauczania, aktywizację i motywowanie uczniów do przyswajania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wszystkie musiały zostać merytorycznie zaakceptowane przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a w konsekwencji przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły.

Oferta projektu SKK nie ogranicza się jednak wyłącznie do zajęć szkolnych, zdobywanie wiedzy odbywa się tu, co ważne, kompleksowo i wielopłaszczyznowo. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach Kół Naukowych  oraz Studium Kompetentnych Liderów – warsztatach prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu. Zajęcia praktyczne i warsztaty odbywają się także podczas obozów wakacyjnych  - w czasie ubiegłorocznych wakacji młodzież klas, w których wdrażane są programy z podstaw przedsiębiorczości i technologii informacyjnej wypoczywała w Poroninie. Oprócz atrakcyjnej oferty rekreacyjno- turystycznej uczniowie brali także udział  w zajęciach praktycznych. W czasie nadchodzących wakacji młodzież wdrażająca programy z matematyki i języka niemieckiego również będzie miała możliwość skorzystania z takiej właśnie formy wypoczynku połączonego z nauką.

Nauczyciele realizujący programy autorskie mają możliwość ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach organizowanych cyklicznie warsztatów dydaktyczno- naukowych, bądź też w ramach Mobilnego Instytutu Kompetencji , kiedy to nauczyciele wszystkich szkół uczestniczących w projekcie dzielą się wiedzą i doświadczeniami prowadząc lekcje otwarte, podczas których oferują kolegom nowatorskie metody nauczania lub szczególnie efektywne formy ćwiczeń. Każda z takich lekcji jest oczywiście szczegółowo omawiana, a każde z takich spotkań prowadzone jest przez opiekuna naukowego wyznaczonego przez lidera projektu.

Projekt SKK przynosi naszej szkole, a także uczniom, jego bezpośrednim beneficjentom, również zupełnie wymierne, żeby nie powiedzieć materialne korzyści. Uczniowie otrzymali pakiet podręczników i pomocy naukowych, sprzęt komputerowy i inne środki dydaktyczne  pozyskała również szkoła.

Podsumowując należy raz jeszcze podkreślić, że projekt SKK oferuje imponujący zakres działań, w efekcie których młodzież naszej szkoły uzyskuje taki poziom wiedzy i zdobywa takie kompetencje, które pozwolą jej na odniesienie sukcesu zawodowego.