Szkoła przedsiębiorczości

CERTYFIKAT JAKOŚCI
”SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

I EDYCJA (2007-2008)

 

Harmonogram na etapie certyfikacji przedstawiał się następująco:


  Wrzesień 2007 - luty 2008:

   Realizacja działań w 4 obszarach :

     I obszar „ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”
    II obszar „ Uczymy świadomego gospodarowania finansami”
   III obszar „ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi”
   IV obszar „ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”

Grudzień 2007- luty 2008:
Wizytacje w wybranych szkołach


Luty 2008:
Przesłanie raportów z 4 obszarów


Marzec-kwiecień 2008:
Ogłoszenie certyfikowanych szkół i Gale Wojewódzkie (organizowane przy współpracy z lokalnym samorządem)

Gala Wojewódzka - Kielce 07 kwiecień 2008r.


Kwiecień –maj 2008:

Gala Ogólnopolska w Warszawie
 

CERTYFIKAT JAKOŚCI „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
przyznany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
7 kwietnia 2008r.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:

 •            Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
 •            Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
 •            Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.
 •           Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie
w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”:

 •            Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.
 •            Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów,      przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości.
 •            Nagrody dla najaktywniejszych szkół.
 •            Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.
 •            Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych
      i ogólnopolskich.
   

OBSZARY CERTYFIKACJI

I obszar

„ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.

II obszar

„ Uczymy świadomego gospodarowania finansami”
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.

III obszar

„ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi”
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia .
Szkoła rozwija współpracę
z lokalnymi partnerami

IV obszar

„ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia

 STANDARDY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Obszar I: Przygotowanie do rynku pracy

I.1. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej
Standard 1.

Szkoła realizuje program dydaktyczno-wychowawczy uwzględniający przygotowanie ucznia do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej.

I.2. Korzystanie z pozaszkolnych źródeł informacji
Standard 2.

Szkoła przygotowuje ucznia do korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji dotyczących rynku pracy a także potrafi pozyskać sojuszników wspierających te działania.

I.3. Doskonalenie Rady Pedagogicznej z zakresu edukacji dla rynku pracy
Standard 3.

Szkoła umożliwia zewnętrzne doskonalenie nauczycieli oraz wewnątrzszkolne doskonalenie w zakresie edukacji dla rynku pracy.

I.4. Baza niezbędna do realizacji edukacji w zakresie tematyki dotyczącej rynku pracy
Standard 4.

W szkole tworzone są odpowiednie warunki i baza do prowadzenia edukacji w zakresie rynku pracy.

I.5. Pozalekcyjne formy realizacji edukacji dla rynku pracy
Standard 5.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość udziału w pozaszkolnych formach edukacji dla rynku pracy.

Obszar II: Gospodarowanie finansami

II.1. Realizacja programów edukacji finansowej.
Standard 1.

Szkoła stwarza możliwości przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.

II.2. Udział w konkursach związanych z finansami.
Standard 2.

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

II.3. Pozalekcyjne formy realizacji edukacji finansowej.
Standard 3.

Szkoła tworzy środowisko wspierające proces uczenia się w zakresie edukacji finansowej.

II.4. Popularyzacja wiedzy finansowej.
Standard 4.

Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w zakresie gospodarowania finansami poprzez działania służące edukacji finansowej lokalnej społeczności.

Obszar III: Współpraca ze środowiskiem

III.1. Udział konsultantów w zajęciach lekcyjnych
Standard 1.

Szkoła dba o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów współpracując ze środowiskiem.

III.2. Korzystanie z doświadczenia konsultantów w działaniach podejmowanych przez młodzież
Standard 2.

Szkoła stwarza uczniom warunki do różnorodnych działań, przedsięwzięć i projektów, w których wykorzystują oni zdobytą wiedzę i kształtują umiejętności oraz dba o to, aby działania uczniów były wspierane przez osoby kompetentne w danej dziedzinie, które dzielić się będą swoim doświadczeniem i doradzać podczas rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

III.3.Organizowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych z udziałem konsultantów
Standard 3.

Szkoła dba o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie współpracy ze środowiskiem.

III.4.Podejmowanie działań uczniowskich włączających do współpracy środowisko pozaszkolne.
Standard 4.

Szkoła organizuje przedsięwzięcia włączające do działania środowisko pozaszkolne.

III. 5. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami grantodawczymi i pozyskiwanie sponsorów dla działań edukacyjnych szkoły
Standard 5.

Szkoła pozyskuje dotacje i granty na realizację przedsięwzięć uczniowskich.

Obszar IV: Stosowanie wiedzy ekonomicznej

IV.1. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości i jej miejsce w szkole.
Standard 1.

Szkoła wprowadza do szkolnego zestawu programów nauczania programy stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie treści przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jakość tych programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i motywuje ich do osiągania sukcesów.

IV.2. Konkursy, projekty o tematyce ekonomicznej.
Standard 2.

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Szkoła podnosi efektywność nauczania poprzez udział uczniów w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej.

IV.3. Ekonomiczny wymiar edukacji ogólnej.
Standard 3.

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne oraz zapewnia rozwój osobowy uczniów w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

IV.4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji ekonomicznej.
Standard 4.

Szkoła rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, dzięki czemu nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej. W planach doskonalenia nauczycieli uwzględniane są treści związane z edukacją ekonomiczną.

IV.5. Baza szkolna dla edukacji ekonomicznej.
Standard 5.

Szkoła zapewnia warunki do realizacji zadań w zakresie edukacji ekonomicznej, stwarza możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

 

Giełda Papierów Wartościowych


Bank Spółdzielczy

PUP Kielce